Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX, mieszczącym się w Wejherowie, przy ul. Św. Anny 8, które jest zwane dalej: Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX prowadzonym przez Adriannę Kokot prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Foot Complex Adrianna Kokot, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Św. Anny 8, Wejherowo.
2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

§ 2. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Wizyty w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację- dalej: Rejestracja dostępną w poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 8:00 do 16:00, oraz wtorki i czwartki od 10:00 do 20:00.
3. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX
4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwołał Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
5. Podczas Rejestracji Pracownik Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
6. Podczas Rejestracji Pracownik Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX poprosi o podanie następujących danych:
a)imię i nazwisko;
b)numer telefonu do kontaktu;

7. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy zdjęcia stopy lub jej części.
8. Pomiędzy wykonaniem Usługi Podologicznej w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.
9. Nowi pacjenci po dokonaniu rezerwacji wizyty w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX, zobowiązani są w ciągu 24h do wpłaty przedpłaty za wizytę w kwocie 65 zł, będącą częścią należności całego kosztu Usługi Podologicznej. Brak dokonania przedpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje odwołaniem go po upływie 24h od chwili dokonania rezerwacji.
10. Na 72 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie.

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
2. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX i trwa dłużej niż 15 minut, w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
3. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi pracownika recepcji, który wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty.
5. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Instytut Podologii WIELKOPOLSKIE CENTRUM PODOLOGII zaproponuje nowy termin Wizyty.
6.Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Podologicznej. Pacjent jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX.
7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX Usług Podologicznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji - przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
8. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 48 godziny przed zaplanowaną wizytą. Odwołanie wizyty na 24 godziny przed skutkuje pobraniem opłaty płatnej przy realizacji następnej wizyty w wysokości 65 zł. Odwołanie lub nie pojawienie się na wizycie w dniu jej realizacji skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za niezrealizowaną wizytę płatne na konto lub podczas finalizacji następnej umówionej wizyty.

§ 4. Przebieg Wizyty

1. Usługi Podologiczne wykonywane w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
2. Na pierwszej Wizycie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX dostępne są na stronie internetowej Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX pod adresem: www.pomorskiinstytutpodologii.pl

§ 5. Płatność

1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX pod adresem: www.pomorskiinstytutpodologii.pl .
2. W Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX udostępnia się następujące formy płatności:
a) Gotówka
b) Karta płatnicza
c) BLIK
d)Bon podarunkowy
3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. Procedura reklamacyjna

1. Pacjent po wykonanej Usłudze Podologicznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailowy: biuro@pomorskiinstytutpodologii.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX w miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jej wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną– w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
2.Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione wPomorski Instytut FOOT COMPLEX poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX.
4. Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarzePomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
2. Na obszarze Pomorski Instytut Podologii FOOT COMPLEX, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.
3. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Pomorskiego Instytut Podologii FOOT COMPLEX .
4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024r.